Over het Standaardisatieplatform Smart Industry

Het is van groot belang dat standaardisatie-initiatieven op elkaar zijn afgestemd: dat bedrijven weten waar ze terecht kunnen op het gebied van Smart Industry standaardisatie en dat we als Nederland en Europa aanwezig zijn op de juiste plekken bij internationale initiatieven.

In de Actieagenda voor Smart Industry en standaardisatie worden meerdere acties voorgesteld die Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven moeten helpen bij het adopteren en ontwikkelen van Smart Industry standaarden. Op basis van de geconstateerde ontwikkelingen – zijn een aantal keuzes gemaakt voor onderwerpen die met name van belang zijn.

Om de uitvoering van de voorgestelde acties te monitoren en om continu zicht te houden op ontwikkelingen hebben FME, NEN, TNO en EZK het Standaardisatieplatform Smart Industry opgericht.

Het streven is dat bedrijven meer gebruik gaan maken van de kennis die al is vastgelegd in standaarden en dat meer Nederlandse bedrijven actief gaan meedoen bij de ontwikkeling van internationale standaarden voor Smart Industry en kunnen profiteren van de vastgelegde afspraken.

Taken van het Standaardisatieplatform Smart Industry

Taak 1

Coördinatie van het Nederlands standpunt naar de internationale strategische standaardisatie discussies over Smart Industry

Het is kenmerkend voor Smart Industry dat 90% van de normen in internationaal verband worden vastgesteld, o.a. binnen de ISO Strategic Advisory Group Smart Industry/Industry 4.0-Smart manufacturing en de IEC Strategic Group Smart Industry. ‘Digitization of European Industry’ is één van de acties van het Joint Initiative on Standardization in Europa. Stakeholders in diverse landen proberen via hun betrokkenheid bij het opstellen van normen hun strategische positie te versterken. Daarnaast worden uiteraard ook internationale initiatieven ontplooit door marktpartijen zoals het Industrial Internet Consortium of de Industrial Data Space.

Taak 2

Coördinatie van de verschillende standaardisatie initiatieven

De verschillende geldende industrie referentiemodellen uit o.a. Duitsland en de Verenigde Staten maken duidelijk dat Smart Industry kan worden beschouwd als een systeem met veel verschillende componenten. Voor veel van die componenten bestaan al standaarden en standaardisatie-activiteiten. Afstemming tussen die standaardisatieactiviteiten en positionering binnen een referentiemodel om te bepalen waar het onderwerp zich bevindt binnen het industriële complex is daarom van belang.

Taak 3

Coördinatie van de verschillende standaardisatie initiatieven met de Nederlandse fieldlabs

Vanuit eerdere ervaringen (o.a. met de proeftuinen voor Smart Grids) verdient het aanbeveling om vanaf de inrichting van Fieldlabs te monitoren welke normen bruikbaar zijn en aan welke normen behoefte bestaat. Door gebruik te maken van kennis die is vastgelegd in normen, wordt voorkomen dat voor implementatie issues en afstemmingsproblemen het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Voor baanbrekende pilots kan de kennis worden vastgelegd in nieuwe (bij voorkeur Europese of internationale) normen waardoor Nederlandse bedrijven een concurrentievoordeel verkrijgen (want: de nieuwe normen sluiten goed aan bij de Nederlandse belangen).

Taak 4

Intensivering van verspreiding van bestaande kennis en normstructuren

Veel kennis van bestaande technologie is vastgelegd in normen. Normen kunnen worden gebruikt door bedrijven als praktisch handvat voor het oplossen van allerlei implementatieproblemen. Normen vormen vaak de basis voor (inter-)nationale opleiding en kennisoverdracht omdat de normen een efficiënt en effectief instrument zijn gebleken voor het vastleggen en vervolgens verspreiden van kennis. Kennisverspreiding zou kunnen door middel van een online tool (zie Smartgridstandardsmap.com voor een voorbeeld).

Taak 5

Het standaardisatieplatform heeft een overzichts- en coördinerende rol en stelt zelf niet de normen op

Het ontwikkelen van normen (internationaal, Europees of nationaal) gebeurt in bedrijfsconsortia en normcommissies. Wel kan het platform bedrijven op weg helpen bij nieuwe standaardisatievraagstukken, bijvoorbeeld door ingangen te bieden bij standaardisatie-organisaties.

Het Standaardisatieplatform Smart Industry is opgericht door: